Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 11 КЛАС (15)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

16.90 лв.

Второто, преработено и допълнено издание на „Как се пише?“ съдържа най-важните правописни, граматични и пунктуационни правила в българския език, придружени от конкретни примери, в които е обяснено как се прилагат. Помагалото има ясна практическа насоченост, а правилата са поднесени с минимум терминология. За улеснение са включени варианти „Правилно/Грешно“ на често употребявани думи, словосъчетания и собствени имена. Във второто издание са включени всички раздели от първото издание: Какво знаем и какво не знаем за граматиката? Как да бъдем учтиви, когато пишем? Какво знаем и какво не знаем за правописа? Кога да пишем главни и малки букви? Кога кои пунктуационни знаци да поставяме? Това също е полезно Новото във второто издание: Приложения – списъци: с думи, чийто правопис често се греши; със съкращения; с имена на празници; със съществителни имена, които имат проблемен род (мъжки/женски), а също и с проблемни форми за мн.ч. Приложения – таблици: с пароними (преписвам – приписвам); с пунктуационни модели (употреба на запетаи при различни съюзи и вметнати части) Раздел с правилата за слято, полуслято и разделно писане Раздел с образци и указания за оформяне на документи: заявление, декларация, пълномощно, официално писмо, покана Допълнена нова информация в разделите от първото издание: правилна употреба на деепричастия; на ѝ; правопис на числителните редни имена; пунктуация на обособените части; употреба на тире и двоеточие; оформяне на цитати и др.

Добавен в количката

Комплект от две помагала за профилирана подготовка за 11. и 12. клас (Модули 1 – 4) + свитък с текстове

Комплект от две помагала за профилирана подготовка за 11. и 12. клас (Модули 1 – 4) + свитък с текстове

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

35.50 лв.

Комплект за профилирана подготовка по БЕЛ за 11. и 12. клас. Комплектът включва две помагала за профилирана подготовка, които обхващат четирите задължителни модула, разпределени както следва: Помагало с модули „Езикът и обществото“ и „Диалогични прочити“; Помагало с модули „Езикови употреби“ и „Критическо четене“. Към двете помагала има безплатна притурка с художествените текстове, върху които са разработени темите в двата литературни модула – „Диалогични прочити“ и „Критическо четене“. Темите в помагалата за профилирана подготовка са така разработени, че да обезпечават работата в няколко учебни часа за всяка тема. Те са и достатъчно информативни, и богати откъм упражнения, тестови задачи и творчески идеи.

Добавен в количката

Справочни таблици по български език за матура (по новите програми за 11. и 12. клас)

Справочни таблици по български език за матура (по новите програми за 11. и 12. клас)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

7.90 лв.

Справочните таблици по български език за матура (по новите програми за 11. и 12. клас) предлагат синтезирано и прегледно най-важната информация, необходима на зрелостниците за успешното полагане на държавния зрелостен изпит. В същото време те са напълно приложими в работата през двете учебни години – 11. и 12. клас, тъй като резюмират учебния материал, който е включен в програмите. На 16 страници и в няколко различни тематични таблици са обхванати основните книжовноезикови норми – правописна, граматична, пунктуационна и лексикална. Отделните езикови правила са придружени от подходящи примери за тяхната правилна употреба, като на места са посочени и често допускани грешки при прилагането на нормата. Цветовото открояване в таблиците подпомага лесното ориентиране и запомняне на поднесената информация. Началната страница предлага в схематичен вид удобна навигация в слятото, полуслятото и разделното писане. Част са от комплекта на издателство „БГ Учебник“, улесняващ подготовката за матура, който включва още: Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Първа част; Матура по български език и литература. Тестови задачи, интерпретативни съчинения и есета – Втора част; Тестове за матура по български език и литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Христоматия по литература за матура - по новите програми за 11. и 12. клас; Справочни таблици по литература за матура за 11. и 12. клас; Свързани продукти Справочни таблици по литература за матура (по новите програми за 11. и 12. клас)

Добавен в количката

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 1. Езикът и обществото и Модул 3. Диалогични прочити)

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 1. Езикът и обществото и Модул 3. Диалогични прочити)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

16.50 лв.

Сборникът „Български език и литература. Помагало за профилирана подготовка за 11. и 12. клас“ е изграден в съответствие с учебната програма за профилирана подготовка по български език и литература за XI и XII клас (2019 г.). В него са представени два от четирите модула, включени в програмата: за компонента ,,БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ – модулът ,,ЕЗИКЪТ И ОБЩЕСТВОТО“, за компонента ,,ЛИТЕРАТУРА“ – модулът ,,ДИАЛОГИЧНИ ПРОЧИТИ“. Всяка от темите и в двата модула е структурирана в три рубрики: Актуализирам и осмислям информация; Прилагам знания и умения; Работя индивидуално или в екип. С избраната структура на помагалото се цели да се подпомогне работата на учителите и на учениците по темите от двата модула. Очаква се то да е полезно и за студенти, които се подготвят за учители по български език и литература, тъй като в него се показват модели за работа с научен и с художествен текст, за формиране на езикови и на литературоведски понятия; предлагат се възможности за запознаване с произведения на други изкуства и пр.

Добавен в количката

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 2. Езикови употреби и Модул 4. Критическо четене)

Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модул 2. Езикови употреби и Модул 4. Критическо четене)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

19.00 лв.

Учебното пособие „Български език и литература. Помагало за профилирана подготовка за 11. и 12. клас“ е изградено в съответствие с Учебната програма по български език и литература, 11. и 12. клас, профилирана подготовка, 2019 г. В него са включени теми по два от четирите модула в Програмата: за компонента ,,Български език“ – модул ,,Езикови употреби“; за компонента ,,Литература“ – модул ,,Критическо четене“. Темите от модул ,,Езикови употреби“ са структурирани в рубрики, всяка от които включва дейностите: Актуализирам и осмислям информация; Прилагам знания и умения; Работя индивидуално или в екип; Решавам тест. Темите от модул „Критическо четене“ са структурирани в рубриките: Контексти/Авторов контекст; Текстът като част от цялото; Интерпретативни посоки; Критически оценки; Творчески предизвикателства/Моят критически прочит. Видът на задачите и в двата модула е съобразен с темите, които се изучават в съответния модул, и с Програмата за държавен зрелостен изпит в общообразователната подготовка. В този смисъл се очаква работата с помагалото да е полезна и за общообразователната подготовка. Тъй като помагалото е предназначено за профилирана подготовка, част от задачите са с повишена трудност – насочват към анализ на езикови и художествени явления, към обяснения на езикови и литературни факти и пр. То не е ориентирано към определен учебник, така че може да се използва от учениците независимо от това с кой от учебниците са избрали да работят.

Добавен в количката

Български език и литература за 11. клас. Помагало за профилирана подготовка (Теми 4, 5 и 6 модулите „Езикови употреби“ и „Критическо четене“)

Български език и литература за 11. клас. Помагало за профилирана подготовка (Теми 4, 5 и 6 модулите „Езикови употреби“ и „Критическо четене“)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

6.90 лв.

Сборникът е изграден в съответствие с учебната програма за профилирана подготовка по Български език и Литература за 11. и 12. клас. В него са представени два от четирите модула, включени в програмата: за компонента „Български език“ – модулът „Езикови употреби“, за компонента „Литература“ – модулът „Критическо четене“ – съответно с теми 4, 5 и 6 от програмата. Всяка от темите в модула „Езикови употреби“ е структурирана в три рубрики: Актуализирам и осмислям информация; Прилагам знания и умения; Решавам тест. В модула „Критическо четене“ материалът е структуриран в пет рубрики: Авторов контекст; Текстът в контекста на цялото; Интерпретативни посоки; Критически оценки; Творчески предизвикателства. С избраната структура на помагалото се цели да се подпомогне работата на учителите и на учениците по темите от двата модула. Очаква се то да е полезно и за студенти, които се подготвят за учители по Български език и Литература, тъй като в него се показват модели за работа с научен и с художествен текст, за формиране на езикови и на литературоведски понятия; за усъвършенстване на комуникативни, социални, културни и дигитални компетентности – основни в хуманитарното образование. Изданието е актуално за новата учебна програма 2022/2023 г.

Добавен в количката

Български език за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Български език за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

15.50 лв.

Учебникът отговаря напълно на учебната програма по български език за 11. клас, която е в сила от учебната 2020 – 2021 година. Част е от учебния комплект на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по литература; Справочни таблици по литература; Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи; 35 тематични теста по български език и литература; Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модули 1. и 3.); Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модули 2. и 4.); Книга за учителя. Учебникът по български език за 11. клас е дело на вече утвърден авторски колектив на издателство „БГ Учебник“. Той е съобразен с новата учебна програма и в него са разработени всички заложени теми от учебното съдържание на програмата. Урочните статии осигуряват необходимата информация, поднесена прегледно и разбираемо, и развиват умения за прилагането на книжовно-езиковите норми чрез подходящи за целта упражнения. Учебникът е удобен за работа, практически ориентиран и напълно покриващ изискванията за различните видове компетенции по предмета в 11. клас. Към учебника има безплатно приложение с тематични тестове.

Добавен в количката

Литература за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Литература за 11. клас + приложение с тестове (по новата програма)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

21.90 лв.

Учебникът отговаря напълно на учебната програма по български език за 11. клас, която е в сила от учебната 2020 – 2021 година. Част е от учебния комплект на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Справочни таблици по литература; Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи; 35 тематични теста по български език и литература; Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модули 1. и 3.); Български език и литература за 11. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модулу 2. и 4.); Книга за учителя. Учебникът по литература за 11. клас е дело на вече утвърден авторски колектив на издателство „БГ Учебник“. Той е изцяло съобразен с параметрите на новата учебна програма за 11. клас и включва автори и произведения, залегнали в нормативния документ. Разработването на урочните статии е пряко обвързано с темите за родното и чуждото, миналото и паметта, обществото и властта, животът и смъртта, природата. Литературните упражнения допълват възможните посоки за интерпретация и предлагат разнообразни задачи за отработване на уменията и компетенциите. Всеки раздел завършва с тест върху изучения материал. Художествените текстове са поместени в отделна христоматия, която обединява произведенията за 11. и 12. клас, включени в учебните програми. Това не само подпомага работата в учебните часове, но улеснява и подготовката за Държавния зрелостен изпит в последния гимназиален клас. Към учебника има безплатно приложение с тематични тестове.

Добавен в количката

Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас

Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

13.90 лв.

Христоматията по Литература в 11. – 12. клас е предназначена както за текуща работа през двете учебни години, така и за подготовка за Държавния зрелостен изпит в края на втория гимназиален етап, който е завършващ за средното образование. В нея са включени изцяло или частично всички български произведения, посочени в учебните програми по Литература за 11. и 12. клас. В христоматията някои от творбите са представени чрез кратко резюме или преразказ на основното съдържание, с помощта на които учениците да се ориентират в темата, сюжета и героите на съответното произведение. Всички текстове са съпътствани от речник на непознатите думи и имат пояснителни бележки, което улеснява разбирането им. Христоматията е неразделна част от учебниците по Литература за 11. и 12. клас на издателство „БГ Учебник“, но е напълно съвместима и с всеки друг учебник по Литература за 11. и 12. клас по новите учебни програми.

Добавен в количката

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 11. клас (по новите програми)

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 11. клас (по новите програми)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

11.90 лв.

Работните листове по български език и литература за 11. клас по новата програма са помагало, което допълва учебния комплект по предмета на издателство „БГ Учебник“. Те са направени по нов модел, който разчупва рамката на досегашните работни листове и предлага един по-интересен алгоритъм на работа. Включва интересни литературни, езикови и творчески задачи, чрез които се упражняват различни умения и се активират разнопосочни компетентности. Обособените рубрики дават един по-широк поглед върху контекста, в който се разгръща дадената тема. Отделено е специално място за споделяне на читателски отзиви, впечатления и любими моменти от прочетени книги, близки по тематика до изучаваните творби. Обособено е и поле за бележки, в което учителят може да дава обратна връзка по изпълнението на задачите. Помагалото може да се използва както в часовете – за допълване на урочната единица с подходящи упражнения, така и за самостоятелна работа на учениците.

Добавен в количката

35 тематични теста по български език и литература за 11. клас (по новите програми)

35 тематични теста по български език и литература за 11. клас (по новите програми)

 • Учебници и помагала 11 КЛАС

10.80 лв.

Помагалото съдържа 35 тематични теста (15 по български език и 20 по литература), които следват темите в учебните програми за 11. клас, одобрени от МОН. Сборникът е съставен от тестовете от двете безплатни приложения към учебниците по български език и по литература за 11. клас на издателство „БГ Учебник“. Комбинираното издание е допълнено с осем обобщителни теста след всеки раздел. Дадени са верните отговори на задачите с избираем отговор във всички тестове. В обобщителните тестове има и насоки за изпълнението на задачите с кратък свободен отговор и е посочен броят точки, които носи всяка задача. Част е от учебния комплект на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Учебник по литература; Справочни таблици по литература; Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас; Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи; Български език и литература за 11. и 12. клас. Помагало за профилирана подготовка (Модули 1 и 3); Български език и литература за 11. клас. Помагало за профилирана подготовка (Теми 1, 2 и 3 от модули 2 и 4); Книга за учителя. Свързани продукти Христоматия по литература за матурата. По новите програми за 11. и 12. клас

Добавен в количката

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.