Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 6 КЛАС (16)

Преразказът. Практическо помагало с текстове, задачи и примерни варианти (5., 6. и 7. клас)

Преразказът. Практическо помагало с текстове, задачи и примерни варианти (5., 6. и 7. клас)

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

12.00 лв.

Помагалото е насочено към развиване на комуникативните умения на учениците от 5., 6. и 7. клас за създаване на преразкази – сбити и с дидактическа задача. Акцентът е най-вече върху трансформиращия преразказ, който е важна част от изпитния формат на националното външно оценяване в 7. клас. За целта са използвани интересни текстове, съобразени по обем и степен на трудност с възрастта и възможностите на учениците. Към всеки текст има няколко стъпки (задачи), които подпомагат процеса „възприемане – осмисляне – запомняне – преразказване“. Приложени са и критерии за оценяване. В отделна притурка са поместени примерни отговори на задачите, както и варианти на преразказите.

Добавен в количката

Справочни таблици по математика за външно оценяване в 7. клас (с материала от 5., 6. и 7. клас)

Справочни таблици по математика за външно оценяване в 7. клас (с материала от 5., 6. и 7. клас)

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

7.90 лв.

Справочните таблици по математика са част от комплекта за подготовка за националното външно оценяване след 7. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новите учебни програми. В таблиците синтезирано е представено най-същественото от учебното съдържание по математика за седмокласниците: работа с рационални и цели изрази; решаване на уравнения; моделиране с линейни уравнения; ъгли, получени при пресичането на две и три прави; успоредност на прави; решаване на триъгълник; еднакви триъгълници; равнобедрен и равностранен триъгълник; решаване на правоъгълен триъгълник; решаване на неравенства; числови интервали; решаване на успоредник; вероятност. Подбран е и най-важният учебен материал за 5. и 6. клас, включен в националното външно оценяване в края на 7. клас: обикновени и десетични дроби; процент; степенуване; основни аритметични зависимости; правоъгълна координатна система; решаване на триъгълник; трапец; многоъгълник; тела; интерпретация на данни, представени чрез диаграми; превръщане на мерни единици. Помагалото може да се използва както за усвояване на новите знания в 7. клас, така и за преговор и подготовка за националното външно оценяване. Свързани продукти Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас (по новите програми за 5., 6. и 7. клас)

Добавен в количката

Литературният цитат – от осмислянето до тълкуването. Наръчник за кандидат-гимназисти (5., 6. и 7. клас)

Литературният цитат – от осмислянето до тълкуването. Наръчник за кандидат-гимназисти (5., 6. и 7. клас)

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

10.00 лв.

Помагалото е създадено с цел да подпомогне подготовката на учениците за националното външно оценяване в края на 7. клас, като е фокусирано конкретно върху 25. задача от изпитния формат. Това е задачата с разширен свободен отговор (3 – 4 изречения), която изисква тълкуване на кратък цитат от изучена художествена творба. Подбрани са 120 цитата от произведенията в изпитната програма за външното оценяване – ключови стихове, изрази или изречения. Към тях са изведени – най-често под формата на съждения, „мисловни нишки“, които „оглеждат“ откроения художествен фрагмент от различни страни и предлагат материал за конструиране на текст. В притурка към помагалото са предложени примерни варианти, които илюстрират някои от възможните начини за изпълнение на задачата. Помагалото може да се използва както в учебните часове за упражнения, така и напълно самостоятелно от учениците в извънучебно време.

Добавен в количката

Справочни таблици по компютърно моделиране и информационни технологии за 5., 6. и 7. клас

Справочни таблици по компютърно моделиране и информационни технологии за 5., 6. и 7. клас

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

7.90 лв.

Ламинираните справочни таблици са част от учебния комплект по компютърно моделиране и информационни технологии на издателство „БГ Учебник“. В таблиците синтезирано и прегледно е представен най-важният учебен материал за петокласниците, шестокласниците и седмокласниците. Материалът е разделен в модули, съобразно предвидения учебен материал. Всеки модул съдържа основните понятия от 5., 6. и 7. клас, допълнителни понятия, основен приложен софтуер, свързан с модула, както и информация за свързаните файлови формати и техните разширения. Учебният комплект по КМИТ на „БГ Учебник“ включва следните хартиени издания: учебник за 5. клас; работни листове за 5. клас; книга за учителя за 5. клас; учебник за 6. клас; работни листове за 6. клас; книга за учителя за 6. клас; помагало с тестове за 5. и 6. клас.

Добавен в количката

Работни листове по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас

Работни листове по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

6.80 лв.

Работните листове са част от учебния комплект по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: учебник; помагало с тестове; книга за учителя. Работните листове са разработени по учебната програма на новия предмет компютърно моделиране и информационни технологии, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката. Работните листове може да се използват както самостоятелно, така и с всеки от одобрените учебници по предмета. Изданието се състои от 20 работни листа, които съответстват на темите, заложени в учебната програма. Всеки работен лист съдържа различни типове задачи – теоретични задачи, задачи за намиране и извличане на информация от интернет и практически задачи. Част от практическите задачи предвиждат използването на предварително подготвени файлове, които ще намерите на уебадрес www.bguchebnik.bg/kmit . Във всяка такава практическа задача е посочено кой файл е необходимо да бъде изтеглен. След всеки от седемте раздела има по един обобщителен тест за проверка на знанията, включващ 15 въпроса с избираем отговор. В края на помагалото са включени отговори на всички задачи от работните листове и от тестовете. Изданието е подходящо както за затвърждаване на знанията и уменията, така и за допълнителна и разширена подготовка. Задачите са разнообразни по форма, което е предпоставка за поддържане на интерес у учениците. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя, за домашна работа и за самостоятелни упражнения.

Добавен в количката

Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас + приложение с тестове

Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас + приложение с тестове

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

25.80 лв.

Учебникът е одобрен от МОН и е част от учебния комплект по компютърно моделиране и информационни технологии на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Работни листове по КМИТ за 6. клас; Помагало с тестове по КМИТ за 5. и 6. клас ; Справочни таблици по КМИТ за 5., 6. и 7. клас; Книга за учителя по КМИТ за 6. клас; Електронен учебник по КМИТ за 6. клас. В учебника са представени всички теми, предвидени за изучаване по компютърно модели­ране и информационни технологии в 6. клас. Разделени са в три вида уроци: 1. урок за нови знания; 2. урок за упражнения; 3. комбиниран урок за нови знания и упражнения. Учебникът включва и начален преговор, разгърнат в две части – основни понятия, изуча­вани в 5. клас, и тест върху материала от предходната година, както и годишен преговор под формата на справочни таблици. Всеки урок за нови знания въвежда нови понятия и припомня вече изучавани термини. Но­вите понятия са част от основната урочна статия. Освен това са въведени и в отделни карета. За по-добра ориентация те са обозначени със съответен цвят и на двете места. Някои от уроците за нови знания включват и допълнителна информация, която не е част от основния урок, но е свързана с разглежданата тема. Всички уроци за упражнения включват една или повече практически задачи и въпроси, които са пряко свързани с разглежданата тема и имат определено място в последовател­ността на урока. Част от тях стимулират учениците да търсят информация в интернет, да тестват и експериментират, а други целят директно практическо приложение на нови­те знания от темата. Ресурсните файлове към учебника може да изтеглите от www.bguchebnik.bg/kmit .

Добавен в количката

Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас (второ доп

Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас (второ доп

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

8.00 лв.

Второ допълнено издание Помагалото съдържа характеристики на литературни герои и художествени образи от изучаваните в 5., 6. и 7. клас произведения от български автори. То помага на учениците по-пълноценно да навлязат в света на художествената творба, да разберат посланията, които авторът отправя чрез своите герои, да осмислят и съпреживеят в дълбочина художествения текст. Помагалото е предназначено за работа през учебната година, но то може да бъде полезно и при подготовката за НВО на седмокласниците, доколкото по-детайлното познаване на образния свят на произведението изгражда допълнителни умения за справяне с изпитните задачи.

Добавен в количката

22 тематични теста по български език и литература за 6. клас (по новите учебни програми)

22 тематични теста по български език и литература за 6. клас (по новите учебни програми)

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

7.50 лв.

Помагалото е съставено по новите програми по български език и литература за 6. клас. Съдържа 22 тематични теста, които следват темите в учебните програми, одобрени от МОН. Помагалото е част от учебния комплект по български език за 6. клас, който съдържа още: Учебник по български език ; Работни листове по български език ; Работни листове по литература ; Тренировъчни тестове по български език ; 22 тематични теста по български език и литература ; Книга за учителя по български език ; Справочни таблици по български език за 6. клас ; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас ; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас ; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас .

Добавен в количката

Работни листове по български език за 6. клас (по новата програма)

Работни листове по български език за 6. клас (по новата програма)

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

6.90 лв.

Работните листове са част от учебния комплект по български език за 6. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът съдържа още: Учебник по български език; Работни листове по литература; Тренировъчни тестове по български език; 22 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя по български език; Справочни таблици по български език за 6. клас; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас. Помагалото се състои от 21 работни листа, които съответстват на темите, заложени в новата учебна програма. Всеки работен лист съдържа различни типове задачи – за разпознаване и анализ на езиковите явления, за приложение и за създаване на текстове. Подходящи са както за затвърждаване на знанията и уменията, така и за допълнителна и разширена подготовка. Задачите са разнообразни по форма, което е предпоставка за поддържане на интерес у учениците. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя, за самостоятелни упражнения и за домашна работа.

Добавен в количката

BACKSOON UNSUBSCRIBED

Ние използваме бисквитки.

Ние използваме бисквитки и други технологии за събиране на данни, с които да оптимизираме работата на уебсайта ни и да гарантираме удовлетвореността ти от нашите услуги. Научи повече в секция Съобщения за бисквитки.

Ако желаеш, можеш да управляваш бисквитките си от тук.