Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 6 КЛАС (16)

Справочни таблици по математика за външно оценяване в 7. клас (с материала от 5., 6. и 7. клас)

Справочни таблици по математика за външно оценяване в 7. клас (с материала от 5., 6. и 7. клас)

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

7.90 BGN

Справочните таблици по математика са част от комплекта за подготовка за националното външно оценяване след 7. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новите учебни програми. В таблиците синтезирано е представено най-същественото от учебното съдържание по математика за седмокласниците: работа с рационални и цели изрази; решаване на уравнения; моделиране с линейни уравнения; ъгли, получени при пресичането на две и три прави; успоредност на прави; решаване на триъгълник; еднакви триъгълници; равнобедрен и равностранен триъгълник; решаване на правоъгълен триъгълник; решаване на неравенства; числови интервали; решаване на успоредник; вероятност. Подбран е и най-важният учебен материал за 5. и 6. клас, включен в националното външно оценяване в края на 7. клас: обикновени и десетични дроби; процент; степенуване; основни аритметични зависимости; правоъгълна координатна система; решаване на триъгълник; трапец; многоъгълник; тела; интерпретация на данни, представени чрез диаграми; превръщане на мерни единици. Помагалото може да се използва както за усвояване на новите знания в 7. клас, така и за преговор и подготовка за националното външно оценяване. Свързани продукти Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас (по новите програми за 5., 6. и 7. клас)

Added to cart

Литературният цитат – от осмислянето до тълкуването. Наръчник за кандидат-гимназисти (5., 6. и 7. клас)

Литературният цитат – от осмислянето до тълкуването. Наръчник за кандидат-гимназисти (5., 6. и 7. клас)

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

10.00 BGN

Помагалото е създадено с цел да подпомогне подготовката на учениците за националното външно оценяване в края на 7. клас, като е фокусирано конкретно върху 25. задача от изпитния формат. Това е задачата с разширен свободен отговор (3 – 4 изречения), която изисква тълкуване на кратък цитат от изучена художествена творба. Подбрани са 120 цитата от произведенията в изпитната програма за външното оценяване – ключови стихове, изрази или изречения. Към тях са изведени – най-често под формата на съждения, „мисловни нишки“, които „оглеждат“ откроения художествен фрагмент от различни страни и предлагат материал за конструиране на текст. В притурка към помагалото са предложени примерни варианти, които илюстрират някои от възможните начини за изпълнение на задачата. Помагалото може да се използва както в учебните часове за упражнения, така и напълно самостоятелно от учениците в извънучебно време.

Added to cart

Справочни таблици по компютърно моделиране и информационни технологии за 5., 6. и 7. клас

Справочни таблици по компютърно моделиране и информационни технологии за 5., 6. и 7. клас

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

7.90 BGN

Ламинираните справочни таблици са част от учебния комплект по компютърно моделиране и информационни технологии на издателство „БГ Учебник“. В таблиците синтезирано и прегледно е представен най-важният учебен материал за петокласниците, шестокласниците и седмокласниците. Материалът е разделен в модули, съобразно предвидения учебен материал. Всеки модул съдържа основните понятия от 5., 6. и 7. клас, допълнителни понятия, основен приложен софтуер, свързан с модула, както и информация за свързаните файлови формати и техните разширения. Учебният комплект по КМИТ на „БГ Учебник“ включва следните хартиени издания: учебник за 5. клас; работни листове за 5. клас; книга за учителя за 5. клас; учебник за 6. клас; работни листове за 6. клас; книга за учителя за 6. клас; помагало с тестове за 5. и 6. клас.

Added to cart

Работни листове по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас

Работни листове по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

6.80 BGN

Работните листове са част от учебния комплект по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: учебник; помагало с тестове; книга за учителя. Работните листове са разработени по учебната програма на новия предмет компютърно моделиране и информационни технологии, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката. Работните листове може да се използват както самостоятелно, така и с всеки от одобрените учебници по предмета. Изданието се състои от 20 работни листа, които съответстват на темите, заложени в учебната програма. Всеки работен лист съдържа различни типове задачи – теоретични задачи, задачи за намиране и извличане на информация от интернет и практически задачи. Част от практическите задачи предвиждат използването на предварително подготвени файлове, които ще намерите на уебадрес www.bguchebnik.bg/kmit . Във всяка такава практическа задача е посочено кой файл е необходимо да бъде изтеглен. След всеки от седемте раздела има по един обобщителен тест за проверка на знанията, включващ 15 въпроса с избираем отговор. В края на помагалото са включени отговори на всички задачи от работните листове и от тестовете. Изданието е подходящо както за затвърждаване на знанията и уменията, така и за допълнителна и разширена подготовка. Задачите са разнообразни по форма, което е предпоставка за поддържане на интерес у учениците. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя, за домашна работа и за самостоятелни упражнения.

Added to cart

Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас + приложение с тестове

Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас + приложение с тестове

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

25.80 BGN

Учебникът е одобрен от МОН и е част от учебния комплект по компютърно моделиране и информационни технологии на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Работни листове по КМИТ за 6. клас; Помагало с тестове по КМИТ за 5. и 6. клас ; Справочни таблици по КМИТ за 5., 6. и 7. клас; Книга за учителя по КМИТ за 6. клас; Електронен учебник по КМИТ за 6. клас. В учебника са представени всички теми, предвидени за изучаване по компютърно модели­ране и информационни технологии в 6. клас. Разделени са в три вида уроци: 1. урок за нови знания; 2. урок за упражнения; 3. комбиниран урок за нови знания и упражнения. Учебникът включва и начален преговор, разгърнат в две части – основни понятия, изуча­вани в 5. клас, и тест върху материала от предходната година, както и годишен преговор под формата на справочни таблици. Всеки урок за нови знания въвежда нови понятия и припомня вече изучавани термини. Но­вите понятия са част от основната урочна статия. Освен това са въведени и в отделни карета. За по-добра ориентация те са обозначени със съответен цвят и на двете места. Някои от уроците за нови знания включват и допълнителна информация, която не е част от основния урок, но е свързана с разглежданата тема. Всички уроци за упражнения включват една или повече практически задачи и въпроси, които са пряко свързани с разглежданата тема и имат определено място в последовател­ността на урока. Част от тях стимулират учениците да търсят информация в интернет, да тестват и експериментират, а други целят директно практическо приложение на нови­те знания от темата. Ресурсните файлове към учебника може да изтеглите от www.bguchebnik.bg/kmit .

Added to cart

22 тематични теста по български език и литература за 6. клас (по новите учебни програми)

22 тематични теста по български език и литература за 6. клас (по новите учебни програми)

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

7.50 BGN

Помагалото е съставено по новите програми по български език и литература за 6. клас. Съдържа 22 тематични теста, които следват темите в учебните програми, одобрени от МОН. Помагалото е част от учебния комплект по български език за 6. клас, който съдържа още: Учебник по български език ; Работни листове по български език ; Работни листове по литература ; Тренировъчни тестове по български език ; 22 тематични теста по български език и литература ; Книга за учителя по български език ; Справочни таблици по български език за 6. клас ; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас ; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас ; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас .

Added to cart

Работни листове по български език за 6. клас (по новата програма)

Работни листове по български език за 6. клас (по новата програма)

  • Учебници и помагала 6 КЛАС

6.90 BGN

Работните листове са част от учебния комплект по български език за 6. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът съдържа още: Учебник по български език; Работни листове по литература; Тренировъчни тестове по български език; 22 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя по български език; Справочни таблици по български език за 6. клас; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас. Помагалото се състои от 21 работни листа, които съответстват на темите, заложени в новата учебна програма. Всеки работен лист съдържа различни типове задачи – за разпознаване и анализ на езиковите явления, за приложение и за създаване на текстове. Подходящи са както за затвърждаване на знанията и уменията, така и за допълнителна и разширена подготовка. Задачите са разнообразни по форма, което е предпоставка за поддържане на интерес у учениците. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя, за самостоятелни упражнения и за домашна работа.

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.