Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 5 КЛАС (14)

 Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас + приложение с тестове

Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас + приложение с тестове

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

25.80 BGN

Учебникът е одобрен от МОН и е част от учебния комплект по компютърно моделиране и информационни технологии на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. Комплектът включва още: Работни листове по КМИТ за 5. клас ; Помагало с тестове по КМИТ за 5. и 6. клас ; Справочни таблици по КМИТ за 5., 6. и 7. клас; Книга за учителя по КМИТ за 5. клас; Електронен учебник по КМИТ за 5. клас. В учебника са представени всички теми, предвидени за изучаване по компютърно модели­ране и информационни технологии в 5. клас. Разделени са в три вида уроци: 1. урок за нови знания; 2. урок за упражнения; 3. комбиниран урок за нови знания и упражнения. Учебникът включва и преговорен урок в началото на раздела „Компютърно моделиране“ и годишен преговор под формата на справочни таблици. Всеки урок за нови знания въвежда нови понятия и припомня вече изучавани термини. Но­вите понятия са част от основната урочна статия. Освен това са въведени и в отделни карета. За по-добра ориентация те са обозначени със съответен цвят и на двете места. Някои от уроците за нови знания включват и допълнителна информация, която не е част от основния урок, но е свързана с разглежданата тема. Всички уроци за упражнения включват една или повече практически задачи и въпроси, които са пряко свързани с разглежданата тема и имат определено място в последовател­ността на урока. Част от тях стимулират учениците да търсят информация в интернет, да тестват и експериментират, а други целят директно практическо приложение на нови­те знания от темата.

Added to cart

 Литературният цитат – от осмислянето до тълкуването. Наръчник за кандидат-гимназисти (5., 6. и 7. клас)

Литературният цитат – от осмислянето до тълкуването. Наръчник за кандидат-гимназисти (5., 6. и 7. клас)

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

10.00 BGN

Помагалото е създадено с цел да подпомогне подготовката на учениците за националното външно оценяване в края на 7. клас, като е фокусирано конкретно върху 25. задача от изпитния формат. Това е задачата с разширен свободен отговор (3 – 4 изречения), която изисква тълкуване на кратък цитат от изучена художествена творба. Подбрани са 120 цитата от произведенията в изпитната програма за външното оценяване – ключови стихове, изрази или изречения. Към тях са изведени – най-често под формата на съждения, „мисловни нишки“, които „оглеждат“ откроения художествен фрагмент от различни страни и предлагат материал за конструиране на текст. В притурка към помагалото са предложени примерни варианти, които илюстрират някои от възможните начини за изпълнение на задачата. Помагалото може да се използва както в учебните часове за упражнения, така и напълно самостоятелно от учениците в извънучебно време.

Added to cart

 Работни листове по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас

Работни листове по компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

6.80 BGN

Работните листове по КМИТ за 5. клас са разработени по учебната програма на новия предмет компютърно моделиране и информационни технологии, утвърдена със заповед на министъра на образованието и науката. През учебната 2021/2022 година е в сила нова учебна програма по КМИТ за 5. клас, но ще се използват старите учебници по информационни технологии. През това време е подходящо работните листове да се използват както самостоятелно, така и с всеки от старите учебници. Изданието се състои от 26 работни листа, които съответстват на темите, заложени в учебната програма. Всеки работен лист съдържа различни типове задачи – теоретични задачи, задачи за намиране и извличане на информация от интернет и практически задачи. Част от практическите задачи предвиждат използването на предварително подготвени файлове, които ще намерите на сайта на издателството. След всеки от седемте раздела има обобщителен тест за проверка на знанията, включващ 15 въпроса с избираем отговор. В края на помагалото са включени отговори на всички задачи от работните листове и от тестовете. Изданието е подходящо както за затвърждаване на знанията и уменията, така и за допълнителна и разширена подготовка. Задачите са разнообразни по форма, което е предпоставка за поддържане на интерес у учениците. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя, за домашна работа и за самостоятелни упражнения.

Added to cart

Книга за учителя по български език за 5. клас (по новата програма)

Книга за учителя по български език за 5. клас (по новата програма)

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

12.00 BGN

Книгата за учителя е част от учебния комплект по български език за 5. клас на издателство „БГ Учебник“. Той е разработен по новата учебна програма, утвърдена със Заповед № РД 09-1857 от 17.12.2015 г. на министъра на образованието и науката, и включва още: Учебник по български език ; Работни листове по български език ; Работни листове по литература ; 28 тематични теста по БЕЛ ; Справочни таблици по български език ; Справочни таблици по литература за външно оценяване в 7. клас ; Христоматия по литература за външно оценяване в 7. клас. С българските произведения от 5., 6. и 7. клас ; Характеристика на литературни герои и художествени образи от българските произведения в 5., 6. и 7. клас. Книгата е съобразена изцяло с непосредствената работа на учителите и включва: учебната програма по български език за 5. клас; примерно годишно разпределение на учебния материал; методическите насоки за работа с учебника; варианти за проверка на знанията: входно ниво; контролни работи върху трите основни раздела; изходно ниво. Най-голямо внимание е отделено на методическите насоки за работа с учебника и по-конкретно – на задачите за упражнение. Дадени са решенията на задачите, както и отговорите на въпросите с избираем отговор в учебника и в работните листове (учебната тетрадка).

Added to cart

Български език за 5. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Български език за 5. клас + приложение с тестове (по новата програма)

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

23.60 BGN

В учебника са разработени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата езикови категории, които са разяснени на достъпен за петокласниците език. Новите понятия се извличат от начален текст, което дава възможност учениците да бъдат максимално активни и сами да откриват езиковите явления. Основната информация е представена в карета и таблици, за да бъде по-лесно осмислена и овладяна. Интересните илюстрации подпомагат визуално възприемането на учебния материал и внасят забавен елемент в уроците. Всяка урочна статия е разположена на разтвор и е последвана от задачи за упражнение, разположени също на разтвор. Това улеснява работата на учителите и учениците. Освен основните урочни статии, в учебника са включени задачи за начален преговор и обобщителни упражнения към всеки раздел, които са съчетани с текст за четене с разбиране. Към учебника има безплатно приложение с тестове.

Added to cart

Работни листове по литература за 5. клас

Работни листове по литература за 5. клас

  • Учебници и помагала 5 КЛАС

6.90 BGN

Помагалото се състои от 13 работни листа, които съответстват на темите и произведенията, заложени в новата учебна програма. Всеки работен лист съдържа три големи рубрики, които предлагат и три различни подхода към митологичните, фолклорните и художествените текстове в 5. клас. С разнообразни по тип задачи за припомняне на сюжета, изследване на героите, анализ на текста и извеждане на основни идеи и послания първата рубрика допринася за разбирането на творбата и за затвърждаването на вече придобитите знания и умения. Втората част съдържа творчески провокации, насочени изцяло към развитието на въображението и наблюдателността на учениците. С кръстословици, ребуси, любопитни истории с липсващ край, визуални задачи и много други децата не само обогатяват литературната си култура, но и откриват в нея едно истински полезно забавление. Последната рубрика е издържана в класическата тестова форма и е подходяща за бърза проверка на наученото. Работните листове може да се използват за работа в клас от учителя и за домашна работа.

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.