Shop the latest trends in fashion

Shop the latest trends in fashion

Учебници и помагала 9 КЛАС (9)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

Как се пише? Основни правила за езикова грамотност (второ, преработено и допълнено издание)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

16.90 BGN

Второто, преработено и допълнено издание на „Как се пише?“ съдържа най-важните правописни, граматични и пунктуационни правила в българския език, придружени от конкретни примери, в които е обяснено как се прилагат. Помагалото има ясна практическа насоченост, а правилата са поднесени с минимум терминология. За улеснение са включени варианти „Правилно/Грешно“ на често употребявани думи, словосъчетания и собствени имена. Във второто издание са включени всички раздели от първото издание: Какво знаем и какво не знаем за граматиката? Как да бъдем учтиви, когато пишем? Какво знаем и какво не знаем за правописа? Кога да пишем главни и малки букви? Кога кои пунктуационни знаци да поставяме? Това също е полезно Новото във второто издание: Приложения – списъци: с думи, чийто правопис често се греши; със съкращения; с имена на празници; със съществителни имена, които имат проблемен род (мъжки/женски), а също и с проблемни форми за мн.ч. Приложения – таблици: с пароними (преписвам – приписвам); с пунктуационни модели (употреба на запетаи при различни съюзи и вметнати части) Раздел с правилата за слято, полуслято и разделно писане Раздел с образци и указания за оформяне на документи: заявление, декларация, пълномощно, официално писмо, покана Допълнена нова информация в разделите от първото издание: правилна употреба на деепричастия; на ѝ; правопис на числителните редни имена; пунктуация на обособените части; употреба на тире и двоеточие; оформяне на цитати и др.

Added to cart

Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО – второ, допълнено издание

Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО – второ, допълнено издание

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

14.50 BGN

Преработеното и допълнено издание на помагалото „Тренировъчни тестове по български език и литература за 10. клас + 10 изпитни теста за НВО“ съдържа общо 28 теста – 18 теста по модела, обявен от МОН, и 10 теста по образеца на изпитния вариант от НВО – юни 2021 г. В първите 18 теста са включени задачи, изцяло покриващи учебното съдържание, върху което десетокласниците ще полагат изпит. Всеки тест има по 23 задачи от различен тип: 14 задачи с избираем отговор; 6 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача с разширен свободен отговор; 1 задача за редактиране; 1 задача за създаване на текст. За да бъде обхванат максимално целият спектър от възможни варианти за изходния текст, са предложени комбинации: тестове с един текст – разнообразни по стил в различните тестове; тестове с два текста – от различни функционални стилове в съответния тест; тестове с текст и друг източник на информация (таблица). Всеки тест следва поетапно авторите и творбите от учебната програма по литература, но включва и предходните изучени вече автори и произведения с цел актуализиране и затвърждаване на знанията. Материалът по български език е включен в тестовете по такъв начин, че още от началото на учебната година учениците да се упражняват върху вече усвоени и отработвани в 8. и 9. клас езикови правила и понятия. По отношение на книжовноезиковите норми задачите постепенно се усложняват и обогатяват. Допълнителните 10 теста предлагат задачи, формулирани и структурирани съобразно предложения изпитен вариант от юни 2021 г., като подборът на литературните творби или откъсите от тях е условен и е направен от авторите на помагалото. Всички тестове носят по 50 точки. В края на помагалото са поместени ключове с верните отговори и листове за отговори

Added to cart

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

Тренировъчни тестове по математика за 8., 9. и 10. клас + 10 изпитни теста за НВО

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

14.50 BGN

Сборникът „Тренировъчни тестове по математика за VIII, IX и X клас + 10 изпитни теста за НВО“ има за цел да помогне на десетокласниците при подготовката им за успешно представяне на Националното външно оценяване. Засегнатите в помагалото теми включват и изученото в 8. и 9. клас и улесняват усвояването на текущия учебен материал в 10. клас. Всяка от темите върху материала от 8. и 9. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения, задачи за упражнение и тренировъчен тематичен тест; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всяка от темите за 10. клас включва: синтезирано изложение на най-важните понятия, теореми и свойства; задачи с подробни решения и задачи за упражнение; 10 теста по формата на НВО, съдържащи задачи от учебния материал от 8., 9. и 10. клас, като първите 5 от тях следват поетапната подготовка в 10. клас, а останалите 5 включват целия учебно-изпитен материал; отговори на задачите за упражнение и на тестовите задачи. Всеки от тези компоненти спомага за повишаване на уменията на учениците в прилагането на основните зависимости и логически разсъждения и развиването на способността им за аналитично мислене. Форматът на тестовете, сложността и разнообразието на предложените задачи са съобразени с изискванията на Министерство на образованието и науката за Националното външно оценяване в 10. клас. Това прави сборника подходящо помагало за ученици и учители в работата им по време на обучението в 8., 9. и 10. клас.

Added to cart

30 тематични теста по български език и литература за 9. клас (по новите програми)

30 тематични теста по български език и литература за 9. клас (по новите програми)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

10.90 BGN

Помагалото съдържа 30 тематични теста (22 по литература и 8 по български език), които следват темите в учебните програми на МОН за 9. клас. Сборникът е съставен от тестовете в двете безплатни приложения към учебниците по български език и по литература за 9. клас. Комбинираното издание е допълнено с пет обобщителни теста по двата предмета (3 по литература и 2 по български език). В края на помагалото са поместени отговорите на задачите с избираем отговор, както и примерни варианти за отговор на задачите с кратък свободен отговор. Учебният комплект по български език и литература за 9. клас на издателство „БГ Учебник“ включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Христоматия по литература; Работни листове по български език и литература; Книга за учителя по български език и литература.

Added to cart

Здравословни и безопасни условия на труд за 9. клас

Здравословни и безопасни условия на труд за 9. клас

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

12.80 BGN

Учебникът е разработен в съответствие с новата учебната програма и е одобрен от МОН със Заповед РД09-1353/30.06.2021 г. Учебното съдържание е структурирано в три раздела, обхващащи темите: „Здравословни и безопасни условия на труд”; „Пожарна и аварийна безопасност”; „Долекарска помощ”. Основната информация в уроците е изведена в карета за по-добро визуално открояване. Подтемите във всеки урок са структурирани като отделни точки, а когато материалът изисква допълнително разделение, отделните микротеми са графично разграничени една от друга. Поместени са изображения за онагледяване на информацията. След всеки урок са дадени въпроси и задачи, чрез които преподавателят може да установи до каква степен ученикът е усвоил поднесеното учебно съдържание. Изградена е единна схема за проверка чрез три основни рубрики: Какво разбрахте от урока? – въпроси, чиито отговори може да бъдат намерени в урока; Обсъдете в час – задача за работа с преподавателя по време на учебния час, чрез която учениците прилагат предоставената в урока информация; Опитайте сами – задание, което по преценка на преподавателя може да бъде възложено на учениците в час или за домашна работа. В края на всеки раздел е предложен тест за проверка на придобитите знания. Отговорите на тези тестове са поместени в края на учебника заедно с други приложения – образец на трудов договор и списък с нормативни актове, които касаят предмета и върху които е базирано учебното съдържание.

Added to cart

Български език за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Български език за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

13.90 BGN

НОВО! От 17 юли 2020 г. учебникът се предлага с притурка с тематични тестове. Учебникът по български език е част от учебния комплект по български език за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език ; Христоматия по литература ; Работни листове по български и литература ; 30 тематични теста по български език и литература ; Книга за учителя по български език и литература . Учебникът е структуриран "на разтвор" - две страници урок за нови знания, две страници упражнения към него. Двата модула са обособени и цветово. Авторите предлагат разнообразни по вид и степен на сложност задачи, а основните понятия, по-съществената информация, особените случаи, примерите са оформени и откроени разнообразно - карета с контур, цветни подложки, таблици, различен шрифт и др., което улеснява работата с учебника. Приложението на последните страници съдържа текстове за практическа работа и речник на използваните в урочните статии термини.

Added to cart

Литература за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Литература за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

19.90 BGN

НОВО! От 17 юли 2020 г. учебникът се предлага с притурка с тематични тестове. Учебникът по литература е част от учебния комплект по български език за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по български език; Христоматия по литература; Работни листове по български и литература; 30 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя по български език и литература. В учебника са представени всички автори и произведения, предвидени в учебната програма по литература за 9. клас. Интерпретирани са заложените в тях проблеми и са откроени характерните за епохата или направлението черти. Разработени са уроци за литературни упражнения, както и такива за развиване на комуникативните компетентности. Обхванати са следните културни направления, всяко от които в отделен раздел: Просвещение, Романтизъм, Реализъм, Модернизъм и Българско възраждане. Всеки раздел завършва с тест за проверка и обобщаване на знанията.

Added to cart

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 9. клас (по новите програми)

Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 9. клас (по новите програми)

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

12.50 BGN

Работните листове са част от учебния комплект по български език и литература за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Христоматия по литература; 30 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя по български език и литература. „Работни листове по български език и литература. Практически и творчески задачи за 9. клас“ е помагало, което е допълнение към учебниците по български език и литература за 9. клас по новата програма (2018/2019 учебна година). Включените в него задачи: въвеждат в интересни и разнообразни комуникативни ситуации; подобряват съвместната работа на учители и ученици; предлагат упражнения в широк спектър, които изискват реализиране на придобити знания и умения, но и творчество. Помагалото съдържа задачи по литература, по български език и комбинирани. Целта на предложените упражнения е: да се обособят художественият и социалният контекст на езика; да се съчетаят диалогът с литературната творба и употребата на езика в различни житейски ситуации; да се отработят различни езикови и литературни практики, което да позволи обогатяване на възприятията и формиране на нагласа за разбиране на универсалните ценности; да се формира задълбочен интерес към националния космос и към проявленията на социалния живот. Идеята е помагалото да бъде мобилно – да позволява занимания в клас и вкъщи, индивидуална и екипна работа. То е полезно при работа върху група от въпроси, както и при изпълнение на отделни задачи. Изборът може да бъде по интереси, за проверка на определени знания, за оформяне на оценка и други комбинации. Акцентът е върху това ученикът да мисли самостоятелно, да открива и да създава, а учителят да оценява точно тези негови способности. Помагалото съдържа: работни листове по литература с 20 задачи към всяка изучавана творба; работни листове по български език; задачи за редактиране на текст; задачи за езикова комбинаторика; задачи за функционална грамотност; приложение с практически указания. Учителят може да използва помагалото за нови знания, за упражнение, за обобщение, за писмено изпитване и контролни работи. Ученикът може да използва помагалото за усъвършенстване на придобитите знания и умения, за личностното и интелектуалното си развитие. Работните листове са съобразени с пред­стоящото външно оценяване в 10. клас. Условията на отделните задачи акцентират на конкретната дейност, с която ще бъде заето ученическото внимание. Свързани продукти Български език за 9. клас + приложение с тестове (по новата програма)

Added to cart

Христоматия по литература за 9. клас (по новата пр

Христоматия по литература за 9. клас (по новата пр

  • Учебници и помагала 9 КЛАС

11.90 BGN

Христоматията по литература е част от учебния комплект по български език за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, който включва още: Учебник по литература; Учебник по български език; Работни листове по български и литература; 30 тематични теста по български език и литература; Книга за учителя по български език и литература. Христоматията по литература за 9. клас е помагало, изцяло съобразено с новата учебна програма, която влиза в сила от учебната 2018/2019 година. Тя дава възможност на учениците да се докоснат до творчеството на Просвещението, Романтизма, реализма, модернизма и Българското възраждане и да го почувстват близко, а на учителите – да работят пълноценно според интересите на своите ученици и според профила на училището. Христоматията по литература за 9. клас: съдържа всички художествени произведения, предвидени в учебната програма; ориентира учениците в сюжета на по-обемните произведения, представени чрез подбрани откъси; съдържа пояснителни бележки към всички текстове, което улеснява тяхното разбиране; включва допълнителни автори и творби, които поставят литературното развитие на изучаваните епохи и направления в по-широк контекст. Христоматията е неразделна част от учебника по литература за 9. клас на издателство „БГ Учебник“, но е напълно подходяща за работа с всеки друг учебник по литература за 9. клас, изработен по новата учебна програма. СЪДЪРЖАНИЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ Джонатан Суифт Пътешествия по различни страни на света от Лемюъл Гъливер * Писмо от капитан Гъливер до братовчед му Симпсън * Предговор на издателя Пътуване до Лилипутия (Част първа. Глава I) Пътуване до Бробдингнаг (Част втора. Глава I) * Даниел Дефо Робинзон Крузо РОМАНТИЗЪМ Джордж Гордън Байрон Дон Жуан * Втора песен * Трета песен * Четвърта песен Осма песен * Странстванията на Чайлд Харолд Песен първа * Поезия На Ема Как искам пак да съм дете… Шильонски сонет * Жан-Батист Поклен – Молиер Тартюф * Пърси Биш Шели Ода на западния вятър Философия на любовта Лека нощ * Хайнрих Хайне Лирическо интермецо Завръщане в родината Александър C. Пушкин * Поезия Към Чаадаев Затворник На А. П. Керн Пророк Аз ви обичах... Exegi monumentum Евгений Онегин Глава трета * Глава четвърта Глава осма * Жан-Жак Русо Юлия, или новата Елоиза Писмо IV – от Юлия * Йохан Волфганг Гьоте Страданията на младия Вертер Предсмъртното писмо на Вертер РЕАЛИЗЪМ Оноре дьо Балзак Дядо Горио Първа глава. Един семеен пансион Втора глава. Влизането в обществото Трета глава. Измамисмърт Четвърта глава. Смъртта на бащата * Йожени Гранде Гюстав Флобер Мадам Бовари * Част първа. I глава * II глава * III глава * V глава * VI глава VII глава * VIII глава * IX глава * Част втора. II глава * III глава * IV глава * V глава * VI глава * VII глава * VIII глава * IX глава * X глава * XII глава * XIII глава * XV глава * Част трета. I глава * III глава * IV глава * V глава * VI глава * VIII глава * XI глава МОДЕРНИЗЪМ * Жан Мореас. Манифест на символизма Шарл Бодлер. Цветя на злот

Added to cart

BACKSOON UNSUBSCRIBED

We use cookies.

We use cookies and other tracking technologies to optimize our website and improve your experience. Learn more by reading our Cookies Notice.

Alternatively, you can manage your cookies here.